Slottsmöllans kraftstation

Kort fakta:

  • Bygg år 1939-1940
  • Fallhöjd 2,7 meter
  • 2 KMW turbiner med 17 respektive 33 m3 /sekund slukförmåga
  • 2 ASEA 3-kV generatorer på 400 resp 800 kW effekt
  • Levererar miljövänlig ström till Slottsmöllan och HEM
  • Årsproduktion 6-7 miljoner kWh per år

Vill du se hur mycket vatten det rinner i Nissan så kan du gå in på Statkraft och kolla upp hur flödet är i Nissaström, www.statkraft.se

Här nedan följer en intressant artikel om kraftstationens tillblivelse som har sammanställts av Per Olof Karlzon – son till P. W. Karlzon som var vägmästare på AB Vägförbättringar som utförde stora delar av anläggningsarbetet. Denna artikel har publicerats i Föreningen Gamla Halmstads årsbok 2010. www.gamlahalmstad.se

En spännande beskrivning över en framsynt investering som kom till under tuffa förhållanden krigsvintern 1939-40.

Slottsmöllans kraftstation – ett kraftprov för 70 år sedan

Av Per Olof Karlzon
I mitten av 1930-talet började ledningen för Wallbergs Fabriks AB fundera över hur man skulle kunna tillvarata vattenkraften på ett bättre sätt och utveckla elproduktionen. Bolaget hade sedan tidigare elproduktion i mindre skala men behovet ökade ständigt. Man insåg också värdet av att kunna framställa elektricitet i egen regi.

Professor Hjalmar Granholms konstruktionsbyrå i Göteborg fick uppdraget att utreda möjligheterna att anlägga en kraftstation i Nissans vattensystem. Byråns förslag innebar att en kraftkanal skulle grävas i ungefär nord-sydlig riktning och gå igenom den båge som Nissan bildar.

I kanalens nedre del skulle sedan en kraftstation byggas och i dess övre del en intagsdamm. Dessutom behövdes en bro över kanalen.

Förslaget antogs av Wallbergs Fabriks AB och under ledning av ingenjören Gösta Ekwall ansökte man om erforderliga tillstånd, infordrade anbud och gjorde upphandlingar. Ekwall var huvudansvarig för projekteringen. Alla kontrakt var undertecknade och de flesta maskiner levererade före andra världskrigets utbrott den 1 september 1939.

AB Vägförbättringar, Lund fick uppdraget att gräva kanalen och uppföra stationsbyggnaden som ritats av arkitekt SAR Ingrid Wallberg, sedermera chef för Wallbergs Fabriks AB.

AB Vägförbättringars entreprenader bestod huvudsakligen av väg- och anläggningsarbeten.

Slottsmöllans kraftstation var deras dittills största uppdrag av detta slag. Arbetsledningen på plats ut gjordes av vägmästare min far P. W. Karlzon, Halmstad och verkmästare E. Dahlqvist, Ljungby. Man följde de normer som gällde för Sydsvenska Kraft Aktiebolagets (Sydkraft) anläggningar och man hade också en kontrollant från detta företag.

AB Vägförbättringar ingår idag i NCC-koncernen.

Den 20 maj 1939 började man gräva den cirka 210 meter långa kanalen med hjälp av två grävmaskiner typ RB 19.

Man arbetade i dubbla skift under fyra månader. 60 000 lastbilslass med schaktmassor kördes över den gamla stenvalvsbron och användes bland annat som utfyllnad för en stor upplagsplats. Schaktningen omskapade delvis landskapet mellan Slottsmöllans fabriker och ån. Den 28 september igångsattes betonggjutningarna. Kanalen hölls torrlagd från vatten så att stenbeklädnader och betonggjutningar för kraftstation, dammar och bro kunde utföras före öppnandet av fördämningarna. Den 13 oktober var brons underbyggnad pålad och färdiggjuten.

Krigsutbrottet 1939 betydde att Sverige sattes i beredskapstillstånd. Kristiden medförde – trots att kraftstations projektet klassades som samhällsnyttigt – brist på visst byggmaterial och drivmedel. Samtidigt blev det aktuellt med beredskaps tjänstgöring för en del av de anställda.

Trots detta bedrevs arbetena oförtrutet under vintermånaderna 1939-1940. Det var en mycket sträng vinter, medeltemperaturen var i januari -7,3, i februari – 12,1 och i mars -5,1 grader. Arbetarna och deras ledare sattes många gånger på hårda prov av kyla, snö, is och vatten. Ändå lyckades de genomföra uppdraget med bibehållen hög kvalitet och utan förseningar.

Den 6 februari 1940 hade betonggjutningen kommit så långt att turbinmontaget kunde påbörjas. Den 15 februari göts brons betongfarbana.

Intags dammen byggdes under tiden 19 februari – 1 april. Murningen av kraftstationens väggar var klar den 24 april. I juni provkördes vattenturbinerna av typ Kaplan, levererade av AB Karlstads Mekaniska Verkstad. De två generatorerna kom från ASEA och var på 500 resp 1 000 hästkrafter.

Den 24 augusti 1940 avsynades arbetet och överlämnades till beställaren. Bygget hade genomförts otroligt snabbt, på ett år och fyra månader.

Kraftstationsbyggnaden är murad med Slottsmöllans tegel såväl på fasaden som interiört.

Fallhöjden vid kraftverket är inte av så imponerande mått – 2, 8 meter. Men Nissans stora vattenflöde gör att betydande effekter kan utvinnas. Eftersom vattenmängden skiftar under olika årstider byggdes stationen för att vid varje tillfälle ge maximal verkan. Vid fullt flöde tar turbinerna emot en vattenmängd på 50 kubikmeter i sekunden och genererar 1 200 kilowatts effekt.

Den nya kraftstationen beräknades kunna leverera 7-8 miljoner kilowattimmar per år vid gynnsamma flöden i Nissan. Wallbergs Fabriks AB förbrukade cirka 2 miljoner kilowattimmar per år och överskottet gick enligt överenskommelse till Sydsvenska Kraft aktiebolaget.

Tidningen Halland och Hallandsposten var imponerade i sina artiklar den 17 augusti 1940.

Tidningen Halland: ”Slottsmöllans nya kraftstation innebär ett betydande tillskott till vårt lands kraftproduktion, den utgör ett koncentrat av teknikens nyaste rön och den innebär ett estetiskt tillskott i Halmstads stadsbild av betydande värde. — Industrin och natur-skyddsintressena är två saker, som oftast ha svårt att draga jämnt. I fråga om de nuvarande arbetena är en sådan friktion utesluten. Tvärtom får man nog anse att de delvis landskapsomskapande arbetena gjort trakten kring Slottsmöllan ännu mer tilltalande.—

Kraftstationen med sina moderna linjer smälter vackert in i landskapet och när det blir normala tider i världen igen och den är fasadbelyst och terrasserna ned mot ån bli gräsbevuxna så kommer det att bli ännu vackrare.

Även interiörerna vittna om att modern industriarkitektur, färgglädje och skönhet låta sig förenas. Såväl transformatorn som kraftstationen bryter med alla tidigare traditioner ifråga om sådana byggnader därutinnan, att innerväggarna ej äro rappade.— Golvet är belagt med svarta plattor, och det är nog inte enbart en tillfällighet att tankarna jämförande gå till det nya rådhuset, när man ser kraftstationen.”

Hallandsposten: ”Kanalen och stationen fogas in i landskapet utan att på något sätt beröva det dess lummiga charm.— Från den nya bron över kanalen har man en ståtlig vy mot kraftstationens enkla och raka tegelyta med Nissan som bakgrund.— Kraftstationen är en anläggning på höjden av modernitet.— De mest minutiösa säkerhetsanordningar sköter om att allting fungerar som det skall, och skulle någonting klicka så varslar stationen själv om felet.

Om till exempel ett lager går varmt, tjuter genast en siren som är anbringad utanpå väggen, och signal ges till maskinistbostaden. Om ingen kommer inom en viss tid stoppar anläggningen sig själv. Stationen skall alltså kunna gå utan tillsyn och reglerar själv genom ett automatsystem vattentillförseln i enlighet med den energimängd generatorerna skall tillhandahålla.

Dessa fylla nära nog hela hallen med sin kolossala volym och omsätta vattenkraften i elektrisk ström, som har en spänning på 3 000 volt när den lämnar stationen och leds upp till transformatoranläggningen i Frennarps trädgård. Här bringas den emellertid upp till en spänning på 20 000 volt och delas upp på de olika ledningarna. — Hela anläggningen gör intryck av effektivitet och genialt utnyttjande av alla resurser, Men så har den också kostat mellan 600 000 och 700 000 kronor, en summa som förefaller oväntat låg när man ser resultatet.”

Sven Rautenberg på Slottsmöllans Fastighets AB:

”Kraftstationen var en framsynt investering som fortfarande är i fullt bruk. Anläggningen är minst lika viktig för Slottsmöllans kraftförsörjning idag som när den byggdes.

Bra kvalitet och långsiktigt underhållsarbete gör att kraftverket fortfarande producerar el i samma omfattning som för 70 år sedan. De mer än 100 företag som idag är verksamma på Slottsmöllan försörjs gott och väl med el från vattenkraften från Nissan.

Under åren har en del moderniseringar gjorts men i grunden är det originalkonstruktionen som gäller. Ett enastående gott betyg till äldre generationers arbete och tanke.

Inom de närmaste åren står en relativt genomgripande uppdatering för dörren. Byggnaderna och vattenvägarna är ”still going strong”. Högspänningsanläggningen samt styr- och reglerutrustningen kommer att bytas då nya anläggnings- och personsäkerhetskrav gör att den gamla utrustningen inte längre håller måttet. Generatorerna får en rejäl uppfräschning. En högre produktion med lägre tillsynskostnader kommer att uppnås. Men framför allt – vi säkerställer många bekymmersfria år med god produktion av miljövänlig el.”

Ingenjör Per Olof Karlzon

Källor:
AB Vägförbättringars tidskrift Våra vägar årg. 17 (1941), nr 1. ”Slottsmöllans kraftstation”.

Tidningen Halland 17/8 1940. ”Hypermodern kraftstation kallar på sin maskinist om något skulle krångla”.

Hallandsposten 17/8 1940. ”Slottsmöllans nya kraftstation är nu färdig”.

Företagsuppgifter
Slottsmöllans Kraftstation
Frennarpsvägen 139
302 31 HALMSTAD

Telefon: +46 705 17 38 08
[email protected]
www.slottsmollan.se